Trang chủ | Sơ đồ website | [English]
Giới thiệu Dịch vụ Công nghệ Hỏi đáp Liên hệ
Tin tức môi trường : Nghị định 29/2011/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành

Ngày 18 tháng 04 năm 2011, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 29/2011/NĐ-CP quy định về Đánh giá môi trường chiến lược, Đánh giá tác động môi trường và Cam kết bảo vệ môi trường áp dụng đối với tổ chức, cá nhân có các hoạt động liên quan đến đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường trên lãnh thổ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.  Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 06 năm 2011 và thay thế các quy định tại các Điều 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 và 17 của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính Phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;  quy định tại các khoản 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 và 10 Điều 1 Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2008 của Chính Phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

Download nội dung chi tiết  Tại đây

Quay lại